Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Dla kogo?

Powyższe ubezpieczenie jest kierowane do Wspólnot Mieszkaniowych oraz do małych (jednobudynkowych) Spółdzielni Mieszkaniowych

Przedmiot ubezpieczenia

Są to będące własnością Wspólnot Mieszkaniowych budynki i budowle, oraz dodatkowo poniesione nakłady adaptacyjne np. na malowanie ścian.
Ubezpieczeniem w zakresie podstawowym objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • ognia,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup zdarzeń losowych: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawinę, śnieg, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadze, następstwa szkód wodociągowych i kanalizacyjnych.

Klauzule

Dodatkowo do zakresu ubezpieczenia może zostać włączona klauzula dewastacji. Limit odszkodowawczy klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia od ognia i nie więcej niż 50 000 zł.
Suma ubezpieczenia odpowiadać powinna pełnej wartości odtworzeniowej ubezpieczonych budynków oraz do wysokości przewidywanej szkody nakładów adaptacyjnych.
Uwaga: Minimalną sumę ubezpieczenia budynku ustala agent na podstawie danych zawartych we wniosku

Okres ubezpieczenia

Umowa jest zawierana na okres roczny.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem między innymi mogą być objęte:

 • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne – antywłamaniowe, warstwowe i inne.
 • oszklenia dachowe,
 • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem ze szkła, plastiku itp.
 • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane:

 • z ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu,
 • z wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych na ubezpieczonych przedmiotach,
 • z transportem koniecznym dla naprawienia szkody,
 • z pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną,
 • z wykonaniem usług ekspresowych.

Okres ubezpieczenia

Umowa jest zawierana na okres roczny.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest, wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody na osobie (szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (szkody będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy) wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem określonymi w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno szkodę faktyczną (damnum emergens) jak również utracone korzyści (szkody następcze), które poszkodowana osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby jej szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty.Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego (odpowiedzialność deliktowa wynikająca z czynu niedozwolonego).

W ramach sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie ubezpieczenia PZU S.A. jest zobowiązany do:

 • wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w razie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą PZU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
 • zwrotu, uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia, niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody,
 • pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie PZU S.A. lub za jego zgodą,
 • pokrycia kosztów postępowania cywilnego w tym pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU S.A. wyraził na to zgodę. PZU S.A. jest zobowiązany także do:
 • ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
 • zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.

Okres ubezpieczenia

Umowa jest zawierana na okres roczny.

powrót
PDFOWU OC działalności gospodarczej [149KB]
PDFOWU od ognia i innych żywiołów [187KB]

 

Ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula