Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

Zalety grupowych ubezpieczeń pracowniczych

 • Oferta jest przygotowywana indywidualnie w zależności od potrzeb Twojej firmy.
 • Istnieje możliwość wyboru zakresu i sumy ubezpieczenia.
 • Brak konieczności wykonywania badań lekarskich.
 • Ubezpieczeniem można objąć od 2 pracowników (jeśli Twoja firma zatrudnia co najmniej 3 osoby).
 • Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy między 18 - 69 rokiem życia, a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Korzyści dla pracodawcy z finansowania grupowego ubezpieczenia na życie

 • Świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej lub zmniejsza jej wysokość, na podstawie przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Składka może być wliczona w koszty uzyskania przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt. 59)

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach grupowych? Kto finansuje składki za ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe może być finansowane w całości przez pracodawcę, pracownika lub wspólnie w ustalonym zakresie.

Czy składka za ubezpieczenie może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Składka opłacona przez pracodawcę na rzecz pracowników może być wliczona w koszty uzyskania przychodu, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia nie jest pracodawca.

Czy pracodawca może być zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej?

Odprawa pośmiertna to świadczenie przysługujące rodzinie zmarłego pracownika. Wypłacana jest, gdy śmierć pracownika nastąpiła:

 • w czasie trwania stosunku pracy w miejscu pracy lub poza nim;
 • po rozwiązaniu stosunku pracy w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej, jej wysokość oraz zasady wypłacania wynikają z przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Pracodawca może być zwolniony z obowiązku jej wypłaty lub może zmniejszyć jej wysokość, ubezpieczając pracowników na życie. Warunkiem jest finansowanie przez pracodawcę, przynajmniej w części, składek za ubezpieczenie.

Jeżeli wysokość świadczenia wypłaconego rodzinie przez ubezpieczyciela jest co najmniej równa przysługującej odprawie pośmiertnej, wówczas pracodawca jest zwolniony z obowiązku jej wypłacenia. Jeżeli wysokość wypłaconego świadczenia jest niższa, wówczas pracodawca wypłaca rodzinie pracownika różnicę między przysługującą odprawą a wypłaconym świadczeniem.

Czy składka finansowana przez pracodawcę zwiększa koszty wynagrodzeń pracowników?

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta w celu zabezpieczenia obowiązków pracodawcy na wypadek wypłaty odprawy pośmiertnej, tzn. objęte są nią jedynie ryzyka na wypadek śmierci pracowników, a wysokość wypłacanego świadczenia nie przekracza wysokości odprawy pośmiertnej, to składka finansowana przez pracodawcę nie zwiększa kosztów wynagrodzeń pracowników. W pozostałych przypadkach powinna ona zostać uznana za przychód ze stosunku pracy (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Istnieje również możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

1. Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy.

2. Na wypadek śmierci członków rodziny:

 • śmierć małżonka naturalna,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.

3. Na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu / urodzenia martwego dziecka.

4. Na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego.

5. Dodatkowe świadczenia zdrowotne za:

 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - za 1% trwałego uszczerbku,
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca i krwotokiem śródmózgowym - za 1% trwałego uszczerbku.

powrót
PDFOWU P Plus [335KB]

 

Ubezpieczenia na zycie
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula