Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

OC działalności gospodarczej

W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela. Wysokość roszczeń z tytułu OC jest trudna do określenia i może być bardzo wysoka. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy.

PZU S.A pokrywa koszty obrony sądowej oraz koszty powołania rzeczoznawców, a wysokość kosztów z tym związanych nie obciąża ubezpieczającego.

Wzrastająca świadomość prawna społeczeństwa przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju technicznym i technologicznym stawia przedsiębiorstwo w obliczu nieznanej dziś skali zagrożeń, związanej z możliwymi roszczeniami odszkodowawczymi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Zmiany prawa zmierzające do ułatwiania dochodzenia roszczeń osobom poszkodowanym, wynikające z coraz szerszego stosowania zasady ryzyka w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa, stawiają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pierwszym rzędzie instrumentów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmy. Jakość tego bezpieczeństwa zależy od ustalonego zakresu ochrony oraz od wybranego zakładu ubezpieczeń.

Wypełnij formularz

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się tylko i wyłącznie z samochodem. Być może wynika to z faktu, że wciąż jeszcze niewiele osób decyduje się na żądanie wyrównania strat i naprawy naruszonych dóbr. W sądzie trzeba mieć wiele samozaparcia, by rozpoczętą batalię doprowadzić do końca. Rośnie jednak świadomość własnych praw w społeczeństwie i procesy tego typu będą się zdarzały coraz częściej.

Co to jest odpowiedzialność cywilna? Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie (na zasadzie deliktu i kontraktu ). Dotyczy to różnych sfery życia prywatnego. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie.

Co to jest OC deliktowa? Odpowiedzialność cywilna deliktowa dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony tj. gdy jesteś niewinny, ale odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę na osobie lub mieniu.

Co to jest OC kontraktowa? Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i najczęściej dotyczy działalności gospodarczej.

Jakiego rodzaju ochrony możemy się spodziewać? Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej. Górną granicę odpowiedzialności stanowi ustalona w polisie suma gwarancyjna.

Wypełnij formularz

powrót
PDFOWU OC działalności gospodarczej [149KB]
PDFOWU OC w życiu prywatnym [329KB]

 

Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula